De vzw Informativa werd op 12 maart 1971 opgericht. Stichtende leden waren Pieter Leys, Raymond Reynaert, Hendrik Monteyne, Edmond Sintobin, Raymond Podevyn en Marc Vandemoortel. De vereniging organiseert sinds haar ontstaan voordrachten over kunst, kultuur, reisverslagen, politieke onderwerpen en de Vlaamse Beweging. Van 1971 tot 1986, dus 16 jaar lang, gaf Informativa het blad "Wij in Brugge" uit, dat de werking van de Volksunie ondersteunde. Informativa was ook de initiatiefnemer voor de oprichting van het Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor.

Uittreksel uit de statuten :

Doel : verdediging en bevordering van de politieke, kulturele, sociale en ekonomische belangen van de Vlaamse bevolking te Brugge en elders met inbegrip van de Vlaamse belangen te Brussel. Deze doeleinden kunnen met alle middelen bereikt worden, o.m. door het uitgeven en verspreiden van alle drukwerk en tijdschriften. Door het inrichten van studiedagen, kongressen, vergaderingen, filmvoorstellingen en andere bijeenkomsten van alle aard. Door het bevorderen van het ontspanningsleven en de sport, en het inrichten van en het stimuleren van dergelijke manifestaties. Door het aankopen of in de huur te nemen van alle roerende en onroerende goederen dienstig tot het doel.

Persartikel over ontstaan Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor

Gulden Spoor